I skolan

Filosofiska samtal kan vara en del av skolveckan på många olika sätt. För gymnasieelever finns det ibland till och med som eget ämne – men inte sällan handlar det mer om filosofihistoria än filosofi som praktik.

Ett vanligt sätt som filosofi används i skolan är som värdegrundsskapande samtal. Skolan och förskolan har uppdraget att diskutera värdegrundsfrågor, och filosofiska samtal är ett sätt som passar väldigt bra. Vi försöker bygga en gemensam värdegrund, men arbetet måste ske med eleverna och utifrån deras egna föreställningar om hur man beter sig mot andra på ett okej sätt, om hur människor fungerar och vilka förväntningar och krav man kan ha på någon annan. I ett samtal lyfts varje deltagares individuella perspektiv som en ledtråd i ett gemensamt sökande efter hur det egentligen förhåller sig.

Ett viktigt steg i detta är att omvandla klassrummet där var och en arbetar på sin egen utveckling till en undersökande gemenskap – en think tank om man så vill – där uppdraget är att lösa ett gemensamt problem. Därför kan det vara bra att ha flera samtal under en längre period, där deltagarna får välja sina egna frågor som vanligt. I början kanske man diskuterar helt andra saker – varför elefant heter elefant, och inte tiger, till exempel – men även detta är övning i att gemensamt undersöka en fråga och blir en grund, en hjälp, när frågorna efter hand blir mer och mer brännande.

Ett filosofiskt samtal om värdegrundsfrågor är inte oproblematiskt. Värdegrundsfrågor i sig är inte oproblematiska – om de var det skulle vi inte behöva prata om dem. Människor tycker verkligen olika, och flera åsikter än ens egen är väl underbyggda. Sådana motsättningar kan dra upp spänningar som finns i en klass till ytan, och det är viktigt att samtalen förankras med flera lärare på skolan, och att filosofi inte är det enda värdegrundsarbetet som finns på skolan.

Filosofisamtal i skolan behöver inte vara enbart värdegrundsskapande – det går att ha filosofiska samtal inom samtliga skolämnen, och jag tror att det ofta hjälper förståelsen för ämnet om man får reflektera på ett filosofiskt sätt över vad man egentligen håller på med, och varför det är viktigt. I grund och botten går få elever i skolan enbart för att de måste – och det kan vara en insikt som ett filosofiskt samtal kan ge.